Έναρξη εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Ο Δήμος Αγρινίου έχει εκκινήσει τις διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πολυτομεακό πρόγραμμα περιφερειακής και οργανωτικής ανάπτυξης, η κατάρτιση του οποίου προβλέπεται από τη νομοθεσία. Αποτελεί το βασικό εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του ενός Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τους διαθέσιμους πόρους και τις δυνατότητές του ως οργανισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται τεκμηριωμένα οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ενώ, παράλληλα, εξειδικεύονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών.


Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, η οποία και συντάσσει το σχέδιο του Προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.


Στόχος είναι το επόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου να προκύψει μέσα από διαδικασίες συμμετοχικότητας και συναίνεσης. Να αντικατοπτρίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου μας και να προτείνει ρεαλιστικές δράσεις για την ικανοποίησή τους. Ως πρώτο βήμα της ανωτέρω διαδικασίας, ο Δήμος έχει απευθύνει πρόσκληση στις υπηρεσίες του και σε αναπτυξιακούς φορείς που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στο Δήμο να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις στρατηγικές προτάσεις τους για τη βελτίωση της αναπτυξιακής εικόνας της περιοχής μας, απαντώντας σε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Σε επόμενη φάση του έργου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, επιχειρήσεις και συλλογικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.


Ο Δήμαρχος
Γ. Παπαναστασίου


2021 - 2024 © Δήμος Αγρινίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Powered by Aplikko | Developed by Data Consultants